@zsghbytom
 • pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do końca wakacji zostało 69 dni 
rekrutacja
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
translate
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


Misja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich


Misją naszej szkoły jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Działamy w przekonaniu, że wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość.
Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka.
Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią są głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji oraz postawa dialogu.
Ucząc, głęboko wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć świat, ludzi i samego siebie, aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości i przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

Wizja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie.
W tym celu pragniemy tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia, tak, aby uczniowie:
 • kończący szkołę posiadali wiedzę i umiejętności zawarte w charakterystyce absolwenta,
 • mieli świadomość użyteczności edukacji szkolnej,
 • dążyli poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia wartości ważnych w otaczającym ich świecie,
 • systematycznie pracowali nad własnym rozwojem - posiadali wewnętrzną motywację do samodoskonalenia,
 • odkrywali własne predyspozycje i talenty oraz rozwijali je, uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań,
 • aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją, kształtując wzajemne relacje w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania,
 • znali historię, kulturę swojego regionu i kraju oraz odczuwali z nimi więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń;
 • propagowali zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych,
 • cechowali się tolerancją i empatią - pomagali chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los,
 • przygotowywali się sumiennie do roli przyszłych fachowców dla szerokiej sieci usług gastronomii i hotelarstwa,
 • funkcjonowali aktywnie na lokalnym rynku pracy,
 • posiadali odpowiednie kwalifikacje, poczucie własnej wartości umożliwiające uczestnictwo w europejskim rynku pracy.
Ważną rolę spełniają w tym procesie nauczyciele, którzy:
 • starają się dawać najlepsze przykłady właściwego postępowania, budując w ten sposób swój autorytet,
 • posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły,
 • dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia, pamiętając, że największym dobrem jest człowiek,
 • przestrzegają zasad etyki zawodowej - są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru,
 • pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, budzą w nich wiarę we własne siły, wspierają w rozwoju,
 • celem prowadzonych przez siebie zajęć czynią odkrycie i rozwój talentu ucznia,
 • stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy,
 • ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
Częścią szkolnej społeczności są rodzice, na których w równym stopniu spada obowiązek i przywilej wychowywania i edukowania młodzieży:
 • rodzice są i będą pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci,
 • motywują dziecko do rozwoju, doceniając wysiłki i osiągnięcia dziecka,
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwo i akceptacji,
 • są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami,
 • współpracują ze szkołą biorąc aktywny udział w pracy szkoły oraz tworzeniu jej dobrego wizerunku.
Wizerunek ucznia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 • ma rozwinięte poczucie wspólnoty szkolnej, którą tworzy wraz ze wszystkimi uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi pracownikami szkoły,
 • działa w duchu demokracji,
 • potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy i bezkonfliktowy,
 • prezentuje swoje poglądy i broni ich, szanując równocześnie tych, którzy mają odmienne zdanie,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć,
 • stawia sobie cele życiowe i znajduje sposoby ich realizacji,
 • dokonuje właściwych wyborów moralnych,
 • potrafi współpracować z innymi,
 • jest aktywny, poszukujący, wykazuje się inicjatywą,
 • dba o własne zdrowie i rozwój,
 • zna problemy lokalnego środowiska i bierze aktywny udział w ich rozwiązywaniu,
 • dostrzega problemy innych, umie i chce nieść pomoc potrzebującym,
 • doskonali cechy charakteru pozwalające w sposób profesjonalny wykonywać zawody, w jakich kształci szkoła - uprzejmość, sumienność, uczciwość, cierpliwość, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność,
 • cechuje go wysoka kultura osobista - zachowania i stroju, charakteryzująca kadrę wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów,
 • dąży do uzyskania wysokich kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego lub kucharz,
 • postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • akceptuje charakter usługowy swojego zawodu,
 • w pełni korzysta z możliwości kształcenia, jakie tworzy dla niego szkoła, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, praktykach zawodowych szkolnych, krajowych, zagranicznych,
 • godnie reprezentuje szkołę,
 • identyfikuje się z historią i kulturą swojego regionu i kraju.

Opracowanie: zespół anuczycieli ZSGH


aktualna galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
34.239.151.124
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 39285009 razy.
Obecnie: 28 gości online 
wróć do górę