NEWSY

„Szkolny Konkurs na prezentację multimedialną pt. ” Europejska stolica, którą warto odwiedzić”
Konkurs zorganizowany jest dla uczniów wszystkich klas w ramach cyklu spotkań „Podróże Kształcą” w klimatycznej przestrzeni w centrum Bytomia – ŚPAK przy ulicy Krawieckiej 2, w ramach obchodzonego w szkole Dnia Europy. Organizatorem jest między innymi jeden z naszych absolwentów. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja, poprzez formularz, który powinien wypełnić i wysłać każdy członek drużyny.

Link do formularza

Termin wysyłania prezentacji multimedialnych upływa 31 maja. Jest to konkurs drużynowy. Każda drużyna może składać się z 2-3 osób.
Wymagania dot. prezentacji multimedialnej zgłaszanej do konkursu, realizowanego w ŚPAK przez absolwenta szkoły – Rafała Wiszowaty:
1. prezentacja multimedialna powinna zostać wykonana w programie Prezi lub PowerPoint, żadnym innym, 2. zawierać powinna informację o historii stolicy europejskiej, zabytkach wartych uwagi i odwiedzenia, społeczno-kulturalne kwestie tego miejsca. Dodatkowo warto też wziąć pod uwagę atrakcje turystyczne regionu i najbliższej okolicy,  3. powinna składać się minimum z 10 slajdów, 4. dopuszcza się, by prezentacja zawierała zarówno zdjęcia jak i krótkie filmy video (maksymalny czas trwania filmu to 2 minuty), 5. pierwszy slajd powinien zawierać tytuł z informacją, że jest to praca konkursowa wraz z wszystkimi wymienionymi autorami, wymienionymi z imienia i nazwiska, 6. ostatni slajd powinien zawierać informacje o źródłach bibliografii i netografii, wykorzystanych w prezentacji. Warto wziąć udział w konkursie dla nabycia doświadczenia i praktycznych umiejętności takich jak praca w zespole, kompetencje lidera i zwiększenie umiejętności interpersonalnych poprzez kontakt, rozmowy i negocjacje z drugim człowiekiem. Partnerami konkursu są między innymi lokalni, bytomscy przedsiębiorcy Drukarnia Matura Bytom, Herbaciarnia Tea Room, organizator Wyjazdy dla Wszystkich oraz jedno z biur podróży w Polsce z największą i najbardziej różnorodną ofertą wczasów i wycieczek objazdowych. Regulamin konkursu dostępny jest w sali 208. 

E.Lewandowska

ATRAKCJE BYTOMIA Uczniowie klas 1u i 2u podczas zajęć z Techniki Pracy opracowali plan spaceru „Szlakiem bytomskich atrakcji”. Wcielili się w rolę pilota i przewodnika turystycznego opowiadając ciekawostki na ich temat. Na podstawie zebranych przez uczniów informacji i zdjęć powstała prezentacja.

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
TURYSTYCZNY

„A niech to szlak!”

5 marca 2024 godz. 1000

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 – 902 Bytom

tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
– mgr Anna Halama – halama.anna@zsgh.net.pl
– mgr Kukuła Andrzej – kukula.andrzej@zsgh.net.pl

Karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 16 lutego 2024r. na adres szkoły, z dopiskiem: III Międzyszkolny Konkurs Turystyczny lub pocztą elektroniczną na adres: adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Cele konkursu

 • popularyzowanie atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków turystycznych południowej Polski,
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań turystyką i podróżowaniem oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas turystycznych,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska turystycznego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik organizacji turystyki w ramach kwalifikacji HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych, HGT.06 -. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Warunki uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od drugiej do czwartej kształcących się na kierunku technik organizacji turystyki. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap – wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie (szkoła macierzysta wyłoni maksymalnie 2 osoby do II etapu),
II etap – międzyszkolny.

Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Turystycznego
Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu oraz zaproszeni goście.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik organizacji turystyki. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu przy współpracy z zaproszonymi gośćmi z branży turystycznej.
Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanego do II etapu konkursu do 16 lutego 2024 r.

Etap wewnątrzszkolny

 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki 422104.

Do II etapu kwalifikuje się maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.  

Etap międzyszkolny
Konkurs odbędzie się 5 marca 2024 r. o godz.10:00 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26

Komisję III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TURYSTYCZNEGO „A NIECH TO SZLAK!” w II etapie tworzą:

 1. przewodniczący,
 2. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie,
 3. zaproszeni goście z branży turystycznej,
 4. nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu.

W etapie tym bierze udział 2 uczniów z danej szkoły, którzy tworzyć będą zespół dwuosobowy walczący w konkursie wspólnie. Etap ten składa się z części teoretycznych i praktycznych, w których oceniana będzie wiedza ogólna z dziedziny turystyki ze szczególnym uwzględnieniem znajomości szlaków turystycznych południowej Polski oraz wypowiedź w języku angielskim.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu.

Serdecznie zapraszamy uczniów z województwa ŚLĄSKIEGO do wzięcia udziału w regionalnym etapie ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa na drobiowe smaki 3”, który odbędzie się w dniach 13-14 luty 2024 r., w studio kulinarnym Centrum Smak Kariery, mieszczącym się przy Al. Jerozolimskich 148 w Warszawie.

Obecna edycja zmagań, tak jak w poprzedniej została objęta honorowym patronatem:

Głównym założeniem kulinarnych zmagań jest zmotywowanie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności kulinarnych. Konkurs przyczynia się również do popularyzacji młodych kucharzy wśród przyszłych pracodawców – szefów kuchni, czy restauratorów. Stanowi arenę wymiany doświadczeń, nie tylko między uczestnikami – uczniami klas gastronomicznych z całej Polski, ale również pomiędzy młodzieżą a zawodowcami.

W bieżącym roku szkolnym –  zaplanowaliśmy 12 etapów konkursów regionalnych, których zwieńczeniem będzie wielki, ogólnopolski finał. Nad prawidłowym przebiegiem konkursów będzie czuwał znany i ceniony w środowisku kulinarnym kucharz – Łukasz Konik.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zapoznanie się z jego Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do dnia 07.12.2023  elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń. Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku do niniejszej wiadomości oraz na stronie internetowej www.bitwanadrobiowesmaki.pl

Prosimy o wypełnianie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego.

Jeszcze raz, gorąco zachęcamy uczniów Państwa szkoły, do udziału w konkursie oraz do obejrzenia relacji z ostatniego finału https://www.youtube.com/watch?v=EtPrK8tkVwc , aby zobaczyć jak o zwycięstwo walczyli uczniowie. Udział w III edycji „Bitwy na drobiowe smaki” umożliwia młodym kucharzom niepowtarzalną szansę zaprezentowania swoich kulinarnych umiejętności przed szerokim gronem odbiorców, nawiązania nowych, wyjątkowych znajomości i przeżycia fantastycznej kulinarnej przygody, z której relacje możecie Państwo obejrzeć na kanale YouTube pod linkiem:

Zapytania dotyczące udziału w konkursie prosimy kierować na adres: konkurs.federacja@proben.pl lub pod numer telefonu: 515-096-400

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

2H – wykorzystanie wiedzy w praktyce

21 -go września b.r. grupa uczniów z klasy 2H, na lekcjach Utrzymania czystości w obiektach hotelarskich, miała okazję doskonalić umiejętności z zakresu okresowego i gruntownego rodzaju sprzątania pokoju z łazienką. Sporządziła również spis inwentaryzacyjny. Uczniowie wykazali zaangażowanie i wzorową postawę pracownika służby piętrowej.

Emilia Lewandowska

Przypominamy że   deklaracje dotyczące przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy złożyć do 15.09.2023 r.

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY O TURYSTYCE

„Śląskie do odkrycia”

4 kwietnia 2023 godz. 1000

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 – 902 Bytom

tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
– mgr Anna Halama – halama.anna@zsgh.net.pl
– mgr Emilia Lewandowska – lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
– mgr Kukuła Andrzej – kukula.andrzej@zsgh.net.pl

Karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 17 marca 2023r. na adres szkoły, z dopiskiem: II Międzyszkolny Konkurs Turystyczny lub pocztą elektroniczną na adres: adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

WIĘCEJ O KONKURSIE .

X JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS WIEDZY HOTELARSKIEJ

27 marca 2023 r. godz. 1000

Patronat honorowy Prezydenta miasta Bytom

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 – 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
– mgr Emilia Lewandowska – lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
– mgr Ilona Steczkiewicz – steczkiewicz.ilona@zsgh.net.pl
– mgr Krzysztof Brol – brol.krzysztof@zsgh.net.pl

Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy przesłać do 3 marca 2023 r. na adres szkoły, z dopiskiem: X Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zsgh.bytom.pl

WIĘCEJ O KONKURSIE .

V edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Temat wiodący w roku szkolnym 2022/2023:
WARIACJE KULINARNE Z RYBAMI
W ROLIGŁÓWNEJ”

W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz (512001) klas programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia.
Zapraszamy wszystkie chętne szkoły do uczestnictwa. Termin konkursu: 22.02.2023
Zgłoszenia przyjmujemy do 17.02.2023

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim tematycznie związanych z wybranym obszarem kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy wynik.

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinkaw KatowicachNIP 954 11 83 301tel. +48 32 2569823e-mail: zsgkatowice@wp.plstrona internetowa: www.zsgkatowice.edu.pl

Z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych klasa 2

U dowiedziała się jak Meksykanie obchodzą Dia de Muertos czyli Święto Zmarłych. Zapraszamy Was do zapoznania się z poniższymi informacjami i zachęcamy do zobaczenia bajki „Coco”, która doskonale odzwierciedla to święto.

Bonjour ZSGH – Gazetka szkolna z wiadomościami ze świata turystyki i hotelarstwa. Tworzona przez uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz hotelarskich. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym XXII wydaniem.

Na pierwszych zajęciach Techniki Pracy uczniowie z klasy 1U pracowali w grupach, tworząc oferty 3-dniowych imprez turystycznych. Otrzymali jedynie kilka wytycznych do zadania. Byliśmy zaskoczeni efektami ich pracy. Oferty w formie plakatów były różnorodne i ciekawe, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i antropogenicznych. Uczniowie wykorzystali różne źródła informacji. To zadanie sprzyjało również integracji.

Brawo Wy! 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi zaprasza do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna”. Temat przewodni tegorocznej edycji to „Historie z jabłkiem w tle”. Szczegóły przedstawiamy w załączonym regulaminie.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2022 roku.

Aby wysłać zgłoszenie w kategorii kuchnia wegetariańska należy:

Aby wysłać zgłoszenie w kategorii carving należy:

Z poważaniem Klaudia Balcerowska wicedyrektor ds. zawodowych Zespół Szkół Gastronomicznychul. Sienkiewicza 8890-357 Łódź www.gastronomik.edu.pltel. 42 636 75 44 wewn. 16
tel. kom. 606 194 791

VI Wojewódzki Konkurs „Uczniowskie Inspiracje kulinarne”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu organizuje wojewódzki konkurs „Uczniowskie inspiracje kulinarne” dla uczniów klas o profilu gastronomicznym. Konkurs odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 10:00 w CKZiU w Sosnowcu. W konkursie o tematyce „Ryba w roli głównej” biorą udział zespoły dwuosobowe z danej szkoły. Szczegółowe informacji zawarte są w zamieszczonych załącznikach oraz udzielają ich również nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych naszej szkoły. Na zgłoszenia chętnych czekam do 31 stycznia 2022 r. W przypadku większej liczby zgłoszeń przeprowadzimy szkolne eliminacje. Zapraszamy do udziału!

więcej o konkursie

Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna”.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi zaprasza do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna”.

Konkurs jest skierowany jest do uczniów szkół gastronomicznych. Uczestnicy mają do wyboru dwie kategorie: kuchnia wegetariańska (zespoły dwuosobowe) i carving (indywidualnie). Jednocześnie podkreślamy, że szkoły nie muszą brać udziału w obu kategoriach. Eliminacje odbędą się na podstawie przesłanych zgłoszeń w terminie do 30 września 2021 r., zaś finał zaplanowany jest na 27 października 2021 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88. Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach oraz na stronie internetowej szkoły www.gastronomik.edu.pl, a ewentualne pytania prosimy kierować do wicedyrektora ds. zawodowych p. Klaudii Balcerowskiej (e-mail: klaudiabalcerowska@zsg.elodz.edu.pl, tel. 606 194 791).
Celem konkursu jest: 

 • doskonalenie umiejętności kulinarnych i carvingowych, 
 • propagowanie różnorodności surowców roślinnych i potraw wegetariańskich, 
 • promowanie racjonalnego sposobu odżywiania oraz elementów zarządzania środowiskowego, 
 • rozwijanie zawodowych zainteresowań uczniów, 
 • rozbudzanie kreatywności, inicjatywności i umiejętności poszukiwania nowatorskich rozwiązań, 
 • integracja szkół gastronomicznych. 

Zadanie konkursowe: 

 • Kuchnia wegetariańska: sporządzenie wegetariańskiego dania gorącego z wykorzystaniem warzyw strączkowych na podstawie autorskiej receptury 
 • Carving: wykonanie pracy w wybranych polskich warzywach jesiennych o tematyce propagującej zdrowy styl życia 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego im. Zbigniewa Kopyckiego „Kuchnia roślinna” jest Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 88 przy wsparciu instytucji, firm i absolwentów współpracujących ze szkołą. 

Dlaczego kuchnia roślinna? 

Jest tyle konkursów z mięsem w roli głównej, więc dlaczego nie?  

Chcemy zachęcić do spożywania warzyw, owoców i produktów zbożowych, pokazywać możliwości włączania ich w różnych formach do codziennego menu, rozbudzić poszukiwanie i kreowanie nowych potraw z wykorzystaniem tych surowców. Dążymy do promowania zdrowego stylu życia w dbałości o środowisko, z wykorzystaniem produktów lokalnych i sezonowych, w zgodzie z polityką “no waste”. 

Konkurs jest hołdem dla Zbyszka Kopyckiego, naszego absolwenta, który ponad wszystko kochał sztukę kulinarną i ludzi. Zbyszek potrafił zarażać swoją pasją, aktywnie uczestniczył w małych i dużych wydarzeniach kulinarnych, włączając w nie społeczność łódzkiego Gastronomika. Był członkiem zarządu Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej, człowiekiem otwartym na potrzeby innych ludzi, inicjował i angażował się w akcje charytatywne. 

Klaudia Balcerowska

wicedyrektor ds. zawodowych Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Sienkiewicza 88 90-357 Łódź www.gastronomik.edu.pl tel. 42 636 75 44 wewn. 16
tel. kom. 606 194 791

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Jego celem jest zachęcanie do poznawania potraw regionalnych charakterystycznych dla państw Unii Europejskiej,promocja zdrowego żywienia,poszerzanie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz rozwój umiejętności plastycznych uczestników. Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom. Adres do korespondencji: Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203, 03-982 Warszawa

Turystyka w Norwegii – zobaczyć zorzę polarną

Słońce stale emituje strumień naładowanych cząstek, czyli wiatr słoneczny. Podczas rozbłysków Słońce wyrzuca większe ilości takich cząstek; należą do nich protony o energiach do 1 GeV oraz elektrony o kilka rzędów wielkości mniejszej energii (co wynika z mniejszej masy spoczynkowej tych cząstek). W pobliżu Ziemi tory lotu tych cząstek są odchylane przez ziemskie pole magnetyczne Schwytane przez ziemską magnetosferę cząstki poruszają się po torze o kształcie helisy wzdłuż linii pola magnetycznego łączących obydwa ziemskie bieguny magnetyczne, powodując wzbudzenia atomów w obszarze polarnym, a skutkiem tego świecenie zorzowe.

Coraz więcej turystów pragnie zobaczyć to zjawisko chociaż raz w życiu. Najlepszą porą roku aby zasmakować tego widoku jest oczywiście zima. Latem nad obszarem Norwegii trwa dzień polarny i zorzy nie widać.

Wyniki egzaminów zawodowych sesji zimowej

Informujemy że wyniki egzaminów zawodowych które odbyły się 11 i 12 stycznia w naszej szkole będą podane 31 marca. Osoby które nie zdadzą egzaminu mogą złożyć deklaracje  na sesje egzaminacyjną która odbędzie się w czerwcu,  po otrzymaniu wyników tylko do  8 go kwietnia . Deklaracje

Podróże historyczne- śladami Trylogii Henryka Sienkiewicza

Zachęcamy Was do śledzenia informacji na temat turystyki historycznej. Zamki wkomponowane przez Henryka Sienkiewicza w Trylogie można podziwiać na Ukrainie do dzisiaj.

ZAMEK W ZBARAŻU

Zbaraż był główną siedzibą książąt Zbarskich, ośrodkiem ich gniazdowej posiadłości (Księstwo Zbarskie). Po ich wygaśnięciu wszedł w posiadanie rodów Bełżeckich i Skotnickich h.Grzymała – po Katarzynie ze Zbaraskich Bełżeckiej, książąt Wiśniowieckich, a później – drogą spadku – przeszedł na Potockich.

W 1649 miała tu miejsce słynna obrona zamku i miasta przed wojskami kozackimi i sprzymierzonymi z nimi Tatarami. Oblężony wówczas 14-tysięczny oddział polski bronił się pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego przez 43 dni (od 10 lipca do 22 sierpnia 1649) przed naporem liczącej 100–200 tys. żołnierzy armii kozacko-tatarskiej. Zamek w Zbarażu od początku XVIII wieku tracił na swej świetności . Ostatecznie pogrążyła go II Wojna Światowa . A z masywnych murów obronnych pozostała niewielka część.

Dziś znajduje się w nim muzeum.

Zasady głosowania w konkursie „Świąteczny wypiek” Zapraszamy wszystkich do oddawania głosów na Waszym zdaniem najciekawszy i najbardziej kreatywny wypiek w konkursie „Świąteczny wypiek”. Wszystkie zdjęcia wyrobów świątecznych zostaną zamieszczone na stronie Konkursowej, na której do 15 stycznia każdy może oddać swój głos. Ilość oddanych głosów będzie decydowała o zwycięstwie uczestnika. Ogłoszenie wyników nastąpi po feriach zimowych. Zachęcamy do głosowania i wspólnego wyłonienia faworyta.Uwaga, głosowanie działa tylko z przeglądarki na komputerze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Świąteczny wypiek”, mającym na celu podtrzymanie wśród młodzieży tradycji bożonarodzeniowych w tworzeniu i dekorowaniu wypieków świątecznych , goszczących na naszych stołach. Konkurs odbywać się będzie od 7 do 23 grudnia 2020roku. Wszyscy chętni będą mogli włączyć się do konkursu i wyłonić zwycięzcę przez oddanie głosu na najbardziej kreatywny wypiek. Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa – poczujmy razem magię świąt.

Regulamin konkursu