• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do końca wakacji zostało 14 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


zastępstwa


I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY O TURYSTYCE


6 czerwca 2018 godz. 1000ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Dorota Krężel - krezel.dorota@zsgh.net.pl
- mgr Kukuła Andrzej - kukula.andrzej@zsgh.net.pl

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas zainteresowanych geografią, krajoznawstwem, turystyką i informatyką.

Cele konkursu
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań geografią i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień geograficznych,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas turystycznych,
 • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowychw szkołach turystycznych,
 • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych geografią i aktywnymi formami wypoczynku,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska turystycznego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik obsługi turystycznej w ramach kwalifikacji T.13 - Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych oraz kwalifikacji T.14. - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń technikum obsługi turystycznej. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie technikum obsługi turystycznej (szkoła macierzysta wyłoni dwóch kandydatów do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Turystyce

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik obsługi turystycznej. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu. Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu, do dnia 20 maja 2018r.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej 422103 kwalifikacja T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, oraz kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej, oraz sprzedaży usług turystycznych.
Do II etapu kwalifikuje się dwóch najlepszych uczniów danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.  

Etap międzyszkolny

Komisję I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O TURYSTYCE w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. nauczyciele przedmiotów z zakresu turystyki i hotelarstwa,
 3. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie.
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. prezentacja wcześniej przygotowanej prezentacji multimedialnej na temat atrakcyjności turystycznej wybranego regionu geograficznego Europy.
  Wytyczne do prezentacji:
  • prezentacja multimedialna może składać się z dowolnej liczby slajdów, ale powinna trwać maksymalnie 10 minut,
  • slajd tytułowy powinien zawierać dane autora (imię i nazwisko, szkoła),
  • slajdy powinny być ułożone w logicznej kolejności i być spójne z wystąpieniem,
  • treść wystąpienia powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami, slajdy nie powinny zawierać tekstu pisanego – z wyjątkiem slajdu tytułowego, a także slajdów zawierających podsumowanie, oraz wykaz literatury. Nie dotyczy to podpisów ilustracji (np. tytuł i autor fotografii, opis osi wykresu, legenda mapy, źródło),
  • w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych, a ostatni slajd ma przedstawiać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www i datą dostępu).
 2. Znajomość zabytków Unesco w Polsce.
 3. Wiedza i umiejętności z zakresu programowania i kalkulacji imprez turystycznych.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu. ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


rekrutacja
galeria
spacer po ZSGH
strona zawodowa
gazetka zsgh
office 365
english films
hotspot zsgh
translate
bezpieczne wakacje
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
18.208.126.232
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 28262822 razy.
Obecnie: 14 gości online 
wróć do górę