• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Koniec wakacji za 12 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa


Misja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich


Misją naszej szkoły jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Działamy w przekonaniu, że wychowanie i wykształcenie stanowią równoważną i integralną całość.
Wychowując, pragniemy, aby młody człowiek w swoim postępowaniu kierował się uniwersalnymi wartościami, jakimi są dobro, prawda i piękno; uznawał, że granicą wolności jest dobro drugiego człowieka, a prawa, którymi cieszy się jako wolny człowiek, są prawami każdego człowieka.
Tworzymy wspólnotę opartą na wartościach polskiej kultury i tradycji, których częścią są głęboki szacunek dla odmienności kultur w imię szeroko pojętej tolerancji oraz postawa dialogu.
Ucząc, głęboko wierzymy, że wiedza pozwoli młodemu człowiekowi zrozumieć świat, ludzi i samego siebie, aby mógł godnie, świadomie, aktywnie żyć w poczuciu własnej wartości i przekonaniu, że współtworzy rzeczywistość, w jakiej funkcjonuje.

Wizja Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska, zmierzające do zapewnienia uczniom warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się świecie.
W tym celu pragniemy tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i rozwoju osobowości każdego ucznia, tak, aby uczniowie:
 • kończący szkołę posiadali wiedzę i umiejętności zawarte w charakterystyce absolwenta,
 • mieli świadomość użyteczności edukacji szkolnej,
 • dążyli poprzez rzetelną pracę do osiągnięcia wartości ważnych w otaczającym ich świecie,
 • systematycznie pracowali nad własnym rozwojem - posiadali wewnętrzną motywację do samodoskonalenia,
 • odkrywali własne predyspozycje i talenty oraz rozwijali je, uczestnicząc w wybranych kołach zainteresowań,
 • aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, identyfikując się z jej tradycją, kształtując wzajemne relacje w atmosferze szacunku, pomocy i współdziałania,
 • znali historię, kulturę swojego regionu i kraju oraz odczuwali z nimi więź i szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń;
 • propagowali zdrowy model funkcjonowania we współczesnym świecie poprzez właściwe nawyki higieniczne i zdrowotne, znajomość zagrożeń cywilizacyjnych,
 • cechowali się tolerancją i empatią - pomagali chorym, starszym, pokrzywdzonym przez los,
 • przygotowywali się sumiennie do roli przyszłych fachowców dla szerokiej sieci usług gastronomii i hotelarstwa,
 • funkcjonowali aktywnie na lokalnym rynku pracy,
 • posiadali odpowiednie kwalifikacje, poczucie własnej wartości umożliwiające uczestnictwo w europejskim rynku pracy.
Ważną rolę spełniają w tym procesie nauczyciele, którzy:
 • starają się dawać najlepsze przykłady właściwego postępowania, budując w ten sposób swój autorytet,
 • posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do realizacji zadań szkoły,
 • dostosowują swoje wymagania do możliwości ucznia, pamiętając, że największym dobrem jest człowiek,
 • przestrzegają zasad etyki zawodowej - są sprawiedliwi, rzetelni, odpowiedzialni i obdarzeni poczuciem humoru,
 • pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, budzą w nich wiarę we własne siły, wspierają w rozwoju,
 • celem prowadzonych przez siebie zajęć czynią odkrycie i rozwój talentu ucznia,
 • stale rozwijają i doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy,
 • ściśle współpracują z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
Częścią szkolnej społeczności są rodzice, na których w równym stopniu spada obowiązek i przywilej wychowywania i edukowania młodzieży:
 • rodzice są i będą pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci,
 • motywują dziecko do rozwoju, doceniając wysiłki i osiągnięcia dziecka,
 • zapewniają poczucie bezpieczeństwo i akceptacji,
 • są otwarci na szczerą współpracę z nauczycielami i wychowawcami,
 • współpracują ze szkołą biorąc aktywny udział w pracy szkoły oraz tworzeniu jej dobrego wizerunku.
Wizerunek ucznia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 • ma rozwinięte poczucie wspólnoty szkolnej, którą tworzy wraz ze wszystkimi uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi pracownikami szkoły,
 • działa w duchu demokracji,
 • potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy i bezkonfliktowy,
 • prezentuje swoje poglądy i broni ich, szanując równocześnie tych, którzy mają odmienne zdanie,
 • umie samodzielnie i krytycznie myśleć,
 • stawia sobie cele życiowe i znajduje sposoby ich realizacji,
 • dokonuje właściwych wyborów moralnych,
 • potrafi współpracować z innymi,
 • jest aktywny, poszukujący, wykazuje się inicjatywą,
 • dba o własne zdrowie i rozwój,
 • zna problemy lokalnego środowiska i bierze aktywny udział w ich rozwiązywaniu,
 • dostrzega problemy innych, umie i chce nieść pomoc potrzebującym,
 • doskonali cechy charakteru pozwalające w sposób profesjonalny wykonywać zawody, w jakich kształci szkoła - uprzejmość, sumienność, uczciwość, cierpliwość, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność,
 • cechuje go wysoka kultura osobista - zachowania i stroju, charakteryzująca kadrę wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów,
 • dąży do uzyskania wysokich kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego lub kucharz,
 • postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • akceptuje charakter usługowy swojego zawodu,
 • w pełni korzysta z możliwości kształcenia, jakie tworzy dla niego szkoła, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, praktykach zawodowych szkolnych, krajowych, zagranicznych,
 • godnie reprezentuje szkołę,
 • identyfikuje się z historią i kulturą swojego regionu i kraju.

Opracowanie: zespół w składzie D.Domagalska, M.Muzyka, R.Kyrcz, M.Simon, B.Polesiak po konsultacji z przedstawicielami całej społeczności szkolnej.


rekrutacja
galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jak dużo czasu spędzasz przed komputerem?
kilka godzin dziennie
około godziny dziennie
poniżej godziny dziennie
kilka dni w tygodniu
raz w tygodniu
raz w miesiącu
nie używam komputera

Ilość oddanych głosów: 519
certyfikaty
biuletyn
rodo
IP: 18.232.124.77
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 14204393 razy.
Obecnie: 19 gości online 
wróć do górę