• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Koniec wakacji za 48 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.pl


plan lekcji

dziennik

zastępstwa


I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY O TURYSTYCE


6 czerwca 2018 godz. 1000ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu
ul. Żeromskiego 26
41 - 902 Bytom
tel./fax 32/ 281-38-41
e-mail: sekretariat@zsgh.bytom.pl

Nauczyciele zawodu odpowiedzialni za organizację:
- mgr Emilia Lewandowska - lewandowska.emilia@zsgh.net.pl
- mgr Dorota Krężel - krezel.dorota@zsgh.net.pl
- mgr Kukuła Andrzej - kukula.andrzej@zsgh.net.pl

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas zainteresowanych geografią, krajoznawstwem, turystyką i informatyką.

Cele konkursu
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań geografią i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień geograficznych,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas turystycznych,
 • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowychw szkołach turystycznych,
 • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych geografią i aktywnymi formami wypoczynku,
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 • integracja środowiska turystycznego,
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie technik obsługi turystycznej w ramach kwalifikacji T.13 - Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych oraz kwalifikacji T.14. - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń technikum obsługi turystycznej. Konkurs jest dwuetapowy:
I etap - wewnątrzszkolny, w którym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie technikum obsługi turystycznej (szkoła macierzysta wyłoni dwóch kandydatów do II etapu),
II etap - międzyszkolny.
Przebieg Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Turystyce

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bytomiu.
I etap realizowany jest w szkołach kształcących w zawodzie technik obsługi turystycznej. Nauczyciele zawodu opracowują zadania (mogą być w formie testu) dla pierwszego etapu. Zestawy zadań dla II etapu opracowują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu. Określają oni czas udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych kandydujących szkół wysyłają do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu kartę zgłoszenia uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu, do dnia 20 maja 2018r.
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Etap wewnątrzszkolny
 1. Szkolna komisja konkursowa I etapu powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę konkursu.
 2. Tematykę i sposób przeprowadzenia eliminacji szkolnych określają komisje szkolne w oparciu o elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej 422103 kwalifikacja T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, oraz kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej, oraz sprzedaży usług turystycznych.
Do II etapu kwalifikuje się dwóch najlepszych uczniów danej szkoły, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.  

Etap międzyszkolny

Komisję I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O TURYSTYCE w II etapie tworzą:
 1. przewodniczący,
 2. nauczyciele przedmiotów z zakresu turystyki i hotelarstwa,
 3. przedstawiciele firm sponsorujących nagrody w konkursie.
Etap ten składa się z części praktycznej, wyłaniającej zwycięzcę konkursu, w której będą oceniane:
 1. prezentacja wcześniej przygotowanej prezentacji multimedialnej na temat atrakcyjności turystycznej wybranego regionu geograficznego Europy.
  Wytyczne do prezentacji:
  • prezentacja multimedialna może składać się z dowolnej liczby slajdów, ale powinna trwać maksymalnie 10 minut,
  • slajd tytułowy powinien zawierać dane autora (imię i nazwisko, szkoła),
  • slajdy powinny być ułożone w logicznej kolejności i być spójne z wystąpieniem,
  • treść wystąpienia powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami, slajdy nie powinny zawierać tekstu pisanego – z wyjątkiem slajdu tytułowego, a także slajdów zawierających podsumowanie, oraz wykaz literatury. Nie dotyczy to podpisów ilustracji (np. tytuł i autor fotografii, opis osi wykresu, legenda mapy, źródło),
  • w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych, a ostatni slajd ma przedstawiać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www i datą dostępu).
 2. Znajomość zabytków Unesco w Polsce.
 3. Wiedza i umiejętności z zakresu programowania i kalkulacji imprez turystycznych.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, komisja przeprowadzi dogrywkę w formie pytań testowych, losowanych przez uczestników konkursu. ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA


rekrutacja
galeria
office 365
english films
gazeta zsgh
hotspot zsgh
translate
sonda zsgh
Jak dużo czasu spędzasz przed komputerem?
kilka godzin dziennie
około godziny dziennie
poniżej godziny dziennie
kilka dni w tygodniu
raz w tygodniu
raz w miesiącu
nie używam komputera

Ilość oddanych głosów: 501
certyfikaty
biuletyn
rodo
IP: 18.206.241.26
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
statystyka Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 13812095 razy.
Obecnie: 13 gości online 
wróć do górę