• pic1
 • pic2
 • pic2
 • pic4
 • pic4
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic2
 • pic3
 • pic2
 • pic2
 • pic2
Do końca wakacji zostało 27 dni 
sukcesy uczniów
nasze projekty
nasi partnerzy
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 26, tel/fax: +48 32 2813841, sekretariat@zsgh.bytom.plplan lekcji


dziennik


zastępstwa

nauczanie
hybrydowe

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021r.14-07-2021 07:06:43
Informujemy, że w roku 2021 kontynuowany będzie „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększenie ich szans edukacyjnych.
Pomoc ta adresowana jest do uczniów:
 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6,
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2021/2022:
– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I – III pięcioletniego technikum,
 • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
– pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum;
– pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I – III pięcioletniego technikum,
 • klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.
Pomoc, o której mowa w pkt. od 1 do 3 jest udzielana na wniosek rodziców cznia/prawnych opiekunów/rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia.

Szczegółowe informacje, w tym terminy oraz wysokość dotacji znajdą Państwo w informacji Prezydenta Miasta

Pamiętajmy, że ustawa o systemie oświaty definiuje pojęcia materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Warto też - myśląc o skorzystaniu z programu- zachować paragony lub faktury potwierdzające dokonanie rzeczowych zakupów dla dziecka.


„W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 17 ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.”

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
 1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2021/2022;
  Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 2. dokonać zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych;
 3. przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu;
Wniosek można pobrać tutaj

Będzie on również dostępny w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. W razie potrzeby pracownicy szkoły udzielą Państwu pomocy przy wypełnianiu wniosku.
Wszelkie dodatkowe informacje nt. terminów zbierania dowodów zakupów itp. zostaną podane po 20 sierpnia 2021 r.
 
Pedagog    

rekrutacja
galeria
strona zawodowa
office 365
english films
gazetka zsgh
hotspot zsgh
translate
bezpieczne wakacje
certyfikaty
biuletyn
rodo
twoje ip
18.232.179.37
 Copyright® ZSGH Bytom
 Design by Olin
stat4u Od 1 listopada 2004 stronę odwiedzano 23481439 razy.
Obecnie: 6 gości online 
wróć do górę