Kelner - symbol 513101
Czas trwania nauki : 4 lata
Lp.Symbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiTermin egzaminów
1.T.9 Wykonywanie usług kelnerskichKoniec klasy II
2.T.10Organizacja usług gastronomicznychKoniec I semestru klasy IV
W czteroletnim cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł Kelnera po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu: Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kelner jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym a także kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym.
Do głównych zadań kelnera, pracującego w zakładzie gastronomicznym, można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych.
Innymi ważnymi zadaniami są : doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług (także w obecności gości) sporządzanie potraw i napojów w obecności gości. Do ważnych zadań kelnera należy przygotowywanie i obsługiwanie przyjęć i innych imprez gastronomicznych, także poza siedzibą zakładu gastronomicznego.
Kelner, jak każdy pracownik gastronomii jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności.
Ze względu na bezpośredni kontakt z gośćmi, kelner staje się odpowiedzialny za odpowiednie ich przyjęcie, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym; jest „Żywą reklamą” zakładu gastronomicznego. Praca kelnera wymaga stałej dużej koncentracji, odporności na stres i wiąże się często z dużym wysiłkiem fizycznym. Dlatego od kandydata do zawodu kelnera wymaga się szczególnych predyspozycji psychofizycznych i wysokiej kultury osobistej.
Zawód kelnera łączy w sobie elementy pracy indywidualnej i zespołowej. Zazwyczaj kelner samodzielnie obsługuje gości, jednak aby zrealizować jego zamówienie i należycie obsłużyć gości musi współpracować z innymi pracownikami zakładu, może także pracować w zespołowym systemie obsługi kelnerskiej.

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: Miejsca Pracy absolwentów po ukończeniu szkoły: Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z gastronomią:
Technologia żywności, Towaroznawstwo, Dietetyka ,Żywienie człowieka i nauki konsumenckie, Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, Hotelarstwo i turystyka, Organizacja i zarządzanie w gastronomii.

W czasie nauki zawodu wiedzę będziesz zdobywać na następujących przedmiotach:
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język obcy zawodowy
 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Zasady żywienia
 5. Obsługa informatyczna w gastronomii
 6. Ekonomika i rachunkowość w gastronomii(K.2.)*
 7. Towaroznawstwo
 8. Obsługa konsumenta(K.1)*
 9. Praktyki zawodowe
 10. Pracownia technologiczna (K.1)*
 11. Pracownia planowania usług gastronomicznych(K.2)*
 12. Pracownia rozliczania usług gastronomicznych (K.2)*
 13. Praktyki zawodowe
*)K.1–T.9. WYKONANIE USŁUG KELNERSKICH - (kwalifikacja pierwsza)
*)K.2-T.10. ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH – (kwalifikacja druga)